Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Bizzy Fintech BV van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Bizzy Fintech BV zorg dragen voor uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens we van u verzamelen en waarom Bizzy Fintech BV dit doet.

Bizzy Fintech BV met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, en ingeschreven met BTW-nummer BE 0770.493.071 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn binnen Bizzy Fintech BV.

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt Bizzy Fintech BV de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van Bizzy Fintech BV vormen.

2. Activiteiten van Bizzy Fintech BV

De activiteiten van Bizzy Fintech BV zijn specifiek gericht naar het aanbieden van bedrijfsinformatie op onze website over bestuurders, zelfstandige ondernemers (zowel hoofd- als bijberoep), vennootschappen en aandeelhouders. De informatie die wij aanbieden komt uitsluitend uit openbare of publieke bronnen zoals aangegeven in Appendix 1. Deze informatie is niet confidentieel en kan door iedereen geraadpleegd worden. 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bizzy Fintech BV verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens die op u betrekking hebben aangaande uw zelfstandige beroepsactiviteit, uw bedrijf en u als aandeelhouder. Verder verzamelt Bizzy Fintech BV geen persoonsgegevens.

3.1 Bizzy Fintech BV verwerkt volgende persoonsgegevens die gehaald worden uit openbare bronnen (Appendix 1).

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, geboortedatum, privé-adres, mandaat, functietitel

 • Zakelijke persoonsgegevens: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rechtsvorm, ondernemingsnummer, oprichtingsdatum, status, bedrijfsactiviteiten, bestuurders en aandeelhouders

 • Financiële en economische data: financiële data uit jaarrekeningen en publicaties

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken. Bizzy Fintech BV verzamelt, noch verwerkt gevoelige persoonsgegevens.

3.2. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Bizzy Fintech BV indien u als gebruiker onze website bezoekt:

 1. U logt in met uw profiel via LinkedIn:

  Persoonsgegevens: voornaam en naam, e-mailadres, en uw profielfoto, avatar url, LinkedIn-id, land, taal, browser gegevens, IP-adress

 2. U logt in met uw profiel via Google:

  Persoonsgegevens: voornaam en naam, e-mailadres, en uw profielfoto, avatar url, organisatie-gegevens, Google-id, land, taal, browser gegevens, IP-adress

 3. U logt in met uw profiel via Microsoft: Persoonsgegevens: voornaam en naam, gebruikersnaam, e-mailadres(sen), telefoonnummer, job-titel, bedrijfslocatie, en uw profielfoto, avatar url, Microsoft-id, land, taal, browser gegevens, IP-adress

 4. U bezoekt onze website zonder dat u gebruikt maakt van de inlogmogelijkheden:

  IP-adres

4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Bizzy Fintech BV verzamelt uw persoons- en bedrijfsgegevens om aan de gebruiker van onze website een duidelijke en transparante informatie aan te bieden over bedrijven en ondernemingen die actief zijn of waren binnen België. Via onze website kan u als gebruiker gestructureerde bedrijfsgegevens opzoeken die u nodig kan hebben betreffende uw klanten, leveranciers, en andere ondernemers.

Deze bedrijfsgegevens hebben we nodig om onze standaard bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen. Conform de GDPR stemt dit overeen met het “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”. Dit wil zeggen dat u ons geen toestemming hebt gegeven en wij deze ook niet nodig hebben voor de uitvoering van onze activiteiten.

5. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Bizzy Fintech BV verzamelt uw gegevens uit openbare of publieke bronnen (Appendix 1). 

Verder verzamelt Bizzy Fintech BV uw gegevens doordat u zich inlogt op onze website of gegevens doorgeeft bij het activeren van een abonnementsformule.

6. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Bizzy Fintech BV zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Dit wil zeggen dat uw huidige actieve bedrijfsgegevens bijgehouden en aangeboden worden zolang onze website consulteerbaar is voor de gebruikers.

Indien uw onderneming niet meer actief is, zal Bizzy Fintech BV uw bedrijfsinformatie van de laatste 4 jaar dat u actief was, blijven publiceren op haar website. Verder zal in de informatiesystemen van Bizzy Fintech BV alle niet-actieve bedrijfsinformatie terug te vinden zijn, zonder enige bepaling van een einddatum.

Bent u bij Bizzy Fintech BV geregistreerd met een abonnementsformule, dan respecteren wij de wettelijke bewaartermijnen die hieraan gekoppeld zijn zoals vermeld in Artikel 12. Hebt u hierover verdere vragen, neem dan contact op met [email protected].

7. Met wie delen wij uw gegevens?

7.1 Voor het exploiteren van onze databank kan het zijn dat wij uw persoons- en/of bedrijfsgegevens delen met onze software leveranciers en partners waar Bizzy Fintech BV mee samenwerkt. Dit houdt in dat onze leveranciers support leveren op de informatiesystemen, updates uitvoeren, of dat Bizzy Fintech BV integraties laat uitvoeren met software packages. Indien Bizzy Fintech BV onderworpen wordt aan een interne audit door een externe partij kan het zijn dat wij uw persoons- en of bedrijfsgegevens moeten delen met deze externe partij.

Als Bizzy Fintech BV gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers en partners zoals hierboven beschreven), zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Bizzy Fintec BV. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Bizzy Fintech BV kan de opdracht krijgen om uw persoonsgegevens te delen met derden, als:

 • Wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure (zie 7.2);

 • Wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties (zie 7.3);

7.2. Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Bizzy Fintech BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Bizzy Fintech BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Bizzy Fintech BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Bizzy Fintech BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Bizzy Fintech BV uw gegevens aan genoemde derden bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

7.3. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Bizzy Fintech BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Bizzy Fintech BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

8. Toegang tot derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door een contractuele overeenkomst vast te leggen tussen Bizzy Fintech BV en de werknemer. De werknemers van Bizzy Fintech BV zijn verplicht tot het volgen van onze GDPR - awareness training en het up to date blijven inzake GDPR kennis.

9. Automatische verwerking & profilering

Bizzy Fintech BV zal op een geautomatiseerde wijze bedrijfsgegevens verzamelen en combineren, waarvan het resultaat zal uiten in enkele indicatoren. De gebruikers van onze website hebben zicht op een duidelijke en gestructureerde bedrijfsinformatie over ondernemers, bedrijven en klanten. Dit kan voor u, als gebruiker van onze website, een richtlijn zijn om met een ondernemer of een bedrijf zaken te doen.

10. Social media

Bizzy Fintech BV beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, werken bij Bizzy Fintech BV, enz. U bent vrij om Bizzy Fintech BV wel of niet te volgen via deze social media.

Via nieuwsbrieven informeert Bizzy Fintech BV zijn gebruikers. Wenst u zich hiervoor uit te schrijven, dan kan u dit doen in de mail van de nieuwsbrief (uitschrijflink onderaan).

11. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Bizzy Fintech BV stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar gebruikers te vrijwaren. De website van Bizzy Fintech BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Versleuteling van informatie tijdens opslag, firewalls en dergelijke zijn enkele beveiligingsmaatregelen die Bizzy Fintech BV geïmplementeerd heeft in de informatiesystemen.

Organisatorisch beschikken we over een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

12. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

12.1 Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

12.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Verder kan u vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, alleen indien Bizzy Fintech BV deze persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor wij ze in eerste instantie verzameld hebben. Indien er wettelijke verplichtingen, administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden uw persoonsgegevens te wissen, dan kunnen wij niet tegemoetkomen aan uw verzoek, maar u zal hiervan uiteraard op de hoogte gebracht worden. Alsook kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

12.3 Recht van verzet: U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

12.4 Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Bizzy Fintech BV verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

12.5 Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht en of nieuwsbrief.

12.6 Uitoefening van uw rechten: U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, per e-mail naar [email protected] of per brief aan Bizzy Fintech BV, Dok-Noord 4D Bus 101 - 9000 Gent. Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand e-mailadres. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting, kopie van identiteitskaart (maak uw foto en rijksregisternummer onleesbaar) en hoe wij u kunnen contacteren. Bizzy Fintech BV zal binnen de 30 dagen reageren op uw verzoek. Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient, wat voor Bizzy Fintech BV als overlast kan beschouwd worden, dan hebben wij het recht om een administratieve vergoeding te vragen die de kosten dekt.

12.7 Recht om klacht in te dienen (aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit): U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35 e-mail: [email protected] https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

13. Data Protection Officer?

Bizzy Fintech BV beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een DPO. Onze data protection officer begeleidt Bizzy Fintech BV in onze verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op persoonsgegevens. Indien u vragen hebt voor onze DPO, kan u steeds contact opnemen via volgend e-mailadres: [email protected].

De Nederlandstalige tekst van het privacybeleid primeert op vertalingen in andere talen.

14. Hoe omgaan met aanpassingen in ons privacybeleid?

Deze verklaring kan door Bizzy Fintech BV worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast in januari 2022.

Appendix 1: Informatiebronnen

 • Nationale Bank van België (België)

 • Belgisch Staatsblad (België)

 • Kruispuntbank voor ondernemingen (België)

 • Data.gov.uk (Verenigd Koninkrijk)

 • Bedrijfswebsites (België, Verenigd Koninkrijk)

Bizzy maakt betrouwbare bedrijfsinformatie gemakkelijk toegankelijk voor iedereen • Bedrijf opzoeken • btw-nummer opzoeken • bestuurders opzoeken • jaarrekening opzoeken • omzet bedrijf opzoeken • Alternatief voor TrendsTop, Companyweb en Staatsbladmonitor

© 2022 Bizzy Fintech