Disclaimer

1. Wie zijn wij?

Deze disclaimer behoort toe tot Bizzy Fintech BV en is voor het laatst gewijzigd in oktober 2021.

Voor al uw vragen en opmerkingen contacteer ons op:

Bizzy Fintech BV Dok-Noord 4D Bus 101 9000 Gent BTW-nummer: BE 0770.493.071 E-mail: [email protected]

Deze website wordt beheerd door Bizzy Fintech BV. Wanneer u de website bezoekt, wordt u geacht van de hieronder uitgeschreven voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de website, alsook voor alle andere internet- en netwerkinitiatieven van Bizzy Fintech BV.

Bizzy Fintech BV behoudt zich het recht voor onderstaande bepalingen ten alle tijden te wijzigen, zonder enige voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving aan de gebruiker. Het wordt de gebruiker geadviseerd de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Indien een van onderstaande bepalingen niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, brengt dit in geen geval de toepasbaarheid of geldigheid van de andere bepalingen in het gedrang.

2. Doel van de website

Deze website heeft als doel de gebruiker ervan op een eenvoudige, toegankelijke en snelle wijze te informeren over de persoons- en bedrijfsgegevens die reeds al op een wettige manier door derden openbaar worden gemaakt.

Bizzy Fintech BV tracht de gebruiker van de website informatie te bieden die begrijpelijk, actueel, juist en nauwkeurig is, doch garandeert niet dat de ter beschikking gestelde info te allen tijde begrijpelijk, adequaat, juist, vrij van tikfouten, relevant, volledig of bijgewerkt is, noch dat de website alomvattend is. Bizzy Fintech BV heeft geen invloed op de brongegevens en kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten. Indien de website-informatie gebrekkig of onvolledig is, zal Bizzy Fintech BV alle mogelijke inspanningen leveren om de tekortkoming te verhelpen.

Evenmin verzekert Bizzy Fintech BV de ononderbroken toegankelijkheid van de website en de afwezigheid van technische storingen. Bizzy Fintech BV levert alle inspanningen om problemen van technische aard te voorkomen.

De website kan ten alle tijden door Bizzy Fintech BV aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden, zonder voorafgaande aankondiging of zonder de gebruiker hiervan in kennis te stellen. De gebruiker van de website wordt geacht te weten dat de website aan verandering onderhevig is.

De volledige inhoud van de website, waaronder begrepen het design van de website, lay-out, schikking, selectie, contactgegevens, teksten, grafisch materiaal, grafieken en logo zijn het volledige eigendom van Bizzy Fintech BV.

3. Wat wij van jou als gebruiker verwachten?

Ook de gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van digitaal online platform.

Het is bijgevolg niet toegestaan om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van onze website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur, inclusief, doch niet beperkt tot: computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website van Bizzy Fintech BV en de andere gebruikers.

4. Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites van derde partijen. Bizzy Fintech BV heeft geen controle over de inhoud van deze websites, die zowel technisch als inhoudelijk integraal door derden worden beheerd. Zodra u op de hyperlinks klikt verlaat u onze website, om die reden wijst Bizzy Fintech BV iedere aansprakelijkheid af aangaande de inhoud en beschikbaarheid van de websites van derde partijen, indien de gebruiker schade oploopt uit de raadpleging ervan.

5. Abonnementen

Sommige onderdelen van de Dienst worden gefactureerd op abonnementsbasis ('Abonnement'). U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis ('Factureringscyclus'). Factureringscycli worden maandelijks of jaarlijks vastgesteld, afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert bij de aanschaf van een Abonnement.

Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het Abonnement opzegt of Bizzy Fintech BV het Abonnement opzegt. U kunt de verlenging van uw Abonnement annuleren via uw online account management pagina of door contact op te nemen met de klantenservice van Bizzy Fintech BV.

6. Toepasselijk recht

De bezoeker wordt geacht te aanvaarden dat elk geschil eerst zal worden voorgelegd aan Bizzy Fintech BV, die alles in het werk zal stellen om de onenigheid op te lossen binnen een redelijke termijn. De bezoeker wordt geacht ermee in te stemmen dat alle geschillen die niet in der minne geregeld kunnen worden, uitsluitend voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent worden gebracht.

De Nederlandstalige tekst van deze disclaimer primeert op vertalingen in andere talen.

Bizzy maakt betrouwbare bedrijfsinformatie gemakkelijk toegankelijk voor iedereen • Bedrijf opzoeken • btw-nummer opzoeken • bestuurders opzoeken • jaarrekening opzoeken • omzet bedrijf opzoeken • Alternatief voor TrendsTop, Companyweb en Staatsbladmonitor

© 2022 Bizzy Fintech